Vakıf Senedi

GÜNEŞ ÇOCUKLARI EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

 

 

VAKFIN ADI:

 

 Madde 1- Vakfın adı; Güneş Çocukları Eğitim Vakfı’dır. Vakıf, GÜÇEV kısa adıyla da anılacaktır. Vakıf, GÜÇEV kısa adı ile de her tür hukuki işlem yapma hak ve yetkisine sahiptir.

 

VAKFIN MERKEZİ:

 

 Madde 2- Vakfın yerleşim yeri İstanbul’dur. Vakıf, İnönü Caddesi No: 24/3 Gümüşsuyu –

Beyoğlu / İstanbul – Türkiye adresinde faaliyet sürdürmektedir.

 

“Vakfın ikâmetgah adresi, aynı il sınırları içerisinde, meri kanunlar ve ilgili mevzuatlar

çerçevesinde yetkili makamlara bildirilmek kaydıyla değiştirilebilir”

Vakıf, Mütevelli Kurulu kararıyla ve ilgili mercilerin onayını almak suretiyle yurt

içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler açabilir

 

VAKFIN AMACI:

 

 Madde 3-  Vakfın amacı; okuma istekli ve başarılı olduğu halde ailelerinin maddi imkansızlığı, ebeveynlerinin yokluğu veya ayrılığı sebebiyle ilgisizlik, sahipsizlik  veya yaşanılan tabi felaketler ve başka sebeplerle  okuyamayan veya  eğitimlerinde yeterli verimliliği sağlayamayan  veya motive olamayan veya psikolojik travma yaşamaları sonucu veya özürlü oldukları için okuma isteğini kaybeden çocukları bularak, ihtiyacı olanlara verilecek psikolojik destekle okuma istek ve arzusunu artırmak, tüm okuma isteği olan veya kazanan çocukların, eğitim gördükleri alanlarda gereken  inşa, onarım, tefriş, donanım gibi düzenlemeler yaparak eğitim ortamlarını daha cazip hale getirmek, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerle ruhsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, tahsil hayatlarının sonuna kadar kurs, dershane gibi destek eğitim imkanları ile  burs,ders araç ve gereçleri, giyim, gıda, yakacak ve temizlik maddeleri gibi hayat standartlarını yükseltecek yardımlarda bulunmak, velhasıl maddi, manevi her tür desteği vermek  suretiyle,  eğitimlerinde kalite ve başarıya ulaşmalarını sağlayarak,  başta kendilerine dolayısıyla topluma yararlı birer birey olarak hayata atılmalarını gerçekleştirmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4- Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler

               a- Maddi imkansızlık içerisinde bulunan,  ebeveynlerinin yokluğu veya ayrılığı sebebiyle veya yaşanılan tabi felaketler ve başka sebeplerle ilgisizlik, sahipsizlik veya psikolojik travma yaşamaları sonucu veya özürlü oldukları için okul hayatını devam ettiremeyen veya okuma isteğini ve motivasyonunu kaybeden çocukları bularak, bunlardan  ihtiyacı olanlara verilecek psikolojik destekle okuma isteğini kazandırıp, yeniden  okul hayatına başlatmak doğrultusunda, konunun uzmanları aracılığı ile bilimin gerektirdiği her tür çaba ve faaliyeti gösterir, her derecede öğrenim gören öğrencilere  burs, ders araç ve gereçleri, giyim, gıda, yakacak ve temizlik maddeleri  yardımlarında bulunur ,özürlü olan çocukların hayatlarını kolaylaştıracak cihaz, araç, gereç ve sair ihtiyaçlarına   daimi veya geçici nakdi veya ayni yardımlar yapar, katkı sağlar veya üstlenir, maddi yetersizlik içinde olan insanlara yardım amacıyla Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunur, bu bağlamda gıda, temizlik, giyim, yakacak gibi hizmetlerden ihtiyacı olan çocuklar ve onların aile fertleri de  yararlandırılır. Vakıftan destek alan öğrencilerden  üstün başarı gösterenleri  teşvik etmek amacıyla  ödüllendirir, eğitim için yurt dışına burslu olarak gönderebilir.

 

              b-Nitelikli ve kaliteli eğitimin ön şartı olan sağlıklı ve müreffeh bir toplum gerçeğinden hareketle, tok ve temiz bir toplum olgusuna ulaşabilmek için, kamu oyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi doğrultusunda açlığa, hastalığa, cehalete karşı eğitim, sağlıklı büyüme, dengeli beslenme, temizlik ve aile planlaması konularında, toplumun her kesimine yönelik eğitici, özendirici, tanıtıcı  kampanyalar düzenler veya bu konularda düzenlenen   faaliyetlere katkıda bulunur,

 

               c-Eğitim çağına gelmiş veya ilköğretim ve orta öğretim okullarında eğitim gören çocuklarda sağlıklı bir toplum için kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif  faaliyetlerin, çocuğun gelişimindeki önemini kavratmak ve toplum bilinci oluşturmak ve geliştirmek doğrultusunda çeşitli eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında  etkinlikler düzenler, çocuklarımızın ve toplumun  bu alanlara daha çok ilgi duymasını özendirmek amacıyla, başarılı olanları maddi ve manevi  motivasyon araçları ile ödüllendirir.

 

                d-Amacında yer alan  tüm eğitim ve öğretim hizmetleri ile eğitimcilerin mesleki  formasyonunun artırılması ve dolayısıyla eğitimde ideal kaliteye ulaşılması için  araştırmalar, incelemeler, proje ve programlar yapar veya uzman kişi ve kuruluşlara yaptırır,  bunlardan uygulanabilir olanları ilgili kurumlara duyurur, yine bu konular ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, seminer ve benzeri çalışmalar organize eder, yapılanlara katılır. ulusal ve uluslar arası alanda yapılan araştırma, inceleme, proje, sempozyum ve panellerde sunulan tebliğ  ve sair gibi  amacı kapsamına giren  tüm bilimsel çalışmaları  kitap olarak veya kendi çıkartacağı dergi, bülten gibi süreli veya süresiz yayın araçlarıyla yayınlar.  Yayınlanmaya karar verilen veya değer görülen çalışmalara, başkalarını da bu tür ilmi araştırma ve çalışmalara teşvik etmek amacıyla ödüller verir.

 

                 e- “Özel Öğretim Kurumları Kanununa” aykırı olmamak üzere, Eğitim, öğretim alanında her kademe ve dereceden eğitim öğretim hizmeti verecek genel ve özel eğitim okulları, kurumları, dershaneleri, kursları açar, işletir, öğrencilerin barınma gereksinimlerini karşılamak için yurt veya öğrenci evleri açar, işletir, mevcut olanlara yardım ve destekte bulunur, gençlere mesleki beceri kazandırmak ve bir ara eleman olarak hayata daha çabuk atılmalarını sağlamak amacıyla tüm alanlarda mesleki eğitim kurumları ve kursları açar, işletir ve öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda gelişimlerini sağlamak için kültür merkezleri kurar, işletir. Vakıf, kendi bünyesinde oluşturacağı her dereceden eğitim ve öğretim kurumu, yurt ve öğrenci evleri ile kültür merkezi tesisleri kapasitesinin %10’nu başarılı ancak maddi

yetersizlik içerisinde olan öğrencilere ücretsiz tahsis eder.

 

                  f-Vakıf amacına giren konularda, kütüphane,  arşiv, dokümantasyon, bilgi bankası  merkezleri, danışma ve araştırma komiteleri ve komisyon birimleri oluşturabilir, dergi,bülten,video,CD,kaset,film,gazete ve kitap yayınlayabilir.

 

                  g- “5072 Sayılı Kanun Hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla” Vakıf amaçlarına benzer çalışmalar yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, sponsorluk ve proje desteği alır veya verir, bu suretle eğitimde kalite ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunur.

 

                  h-Vakıf,  yukarda sayılan amacına yönelik faaliyetlerini en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmek için yurt içinden ve dışından kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir,  fon kullanabilir, projeli, projesiz şartlı, şartsız, ayni ve nakdi bağış alabilir.  Bunları en uygun ve yararlı şekilde kullanır.

 

                  ı-Vakfın amacını gerçekleştirmede gönüllü kişilerden yararlanır. Bunun için, birey olarak eğitim sorunlarına vakıf ve ilgili, fakat organize olamadıklarından atıl kalan kişilerle işbirliği yapmak suretiyle gönüllü çalışma komiteleri, atölyeleri, danışma kurulları, çocuklara destek aileler oluşturur, bunların bilgi, tecrübe ve mesaileri ile destek aileler vasıtasıyla oluşacak maddi katkılarını Vakfın amacı doğrultusundaki konulara kanalize eder. 

 

                  i-Vakıf yukarda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek, toplumda dayanışma duygularını geliştirmek ve kaynak oluşturmak için kermes, kokteyl, yemek ve benzeri organizasyonlar düzenler, yurt içinde ve yurt dışında yardım toplama ve organizasyonları gibi her türlü faaliyetleri yapar.

 

                 Vakfın yukarda sayılan amacına yönelik faaliyetlerinden; kendine ait eğitim kurumlarının öğrencilere ücretsiz tahsisi, burs, ders araç-gereç yardımları ile yurt, öğrenci evi gibi alanlarda barınacak öğrencilerde aranacak nitelikler, eğitim alanında ve ilköğretim öğrencilerine spor etkinliklerine teşvik ödülleri verilmesi, destek aile- çocuk ilişkileri, danışma kurulları gibi hususlarda Yönetim Kurulu tarafından yönetmelikler çıkartılır ve bu  yönetmeliklere göre hareket edilir.

 

                  Vakıf Yönetim Kurulu, yukarda sayılan amaç doğrultusundaki faaliyetlerden, günün koşulları ve vakıf tüzel kişiliğinin maddi olanaklarına göre birine veya bir kaçına öncelik verebilir.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, vakfın amacını tahakkuk ettirecek her türlü akid ve tasarrufta bulunmaya, Proje ve bağış gelirlerini göz önüne alarak, vakfın amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, kısa ve orta vadeli, nakdi, gayri nakdi kredi kullanmaya,  Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakfın siyasetle alakası yoktur. Hiçbir siyasi görüş ve akıma alet edilemez.

 

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI:

 

 Madde 6-) Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan (60.000.-TL) altmışbinTürkLirasıdır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakıf amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez. Mal varlığına yapılan ilaveler vakıflar kanun, tüzük ve mevzuatına uygun olarak, ilgili makamlara bildirilir.

 

VAKFIN ORGANLARI:

 

Madde 7- Vakfın Organları;

 

a-Mütevelli Kurulu,

 

 b-Yönetim Kurulu,

 

 c-Denetim Kurulu'dur.

 

MÜTEVELLİ  KURULU :

 

Madde 8- Vakfın Mütevelli heyeti işbu vakıf senedinin altında imzaları bulunan 8 kişidir.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde; boşalan üyeliklere , yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin kararıyla seçim yapılır.

 

MÜTEVELLİ  KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

 

Madde 9-Mütevelli Kurulunun görev ve yetkileri;

 

a-3 yıl görev yapmak üzere Mütevelli Kurula ve Yönetim Kuruluna Başkanlık edecek 1 kişi ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri için 2 asil, 1 yedek üye ve Denetim Kurulu için 3 asil, 1 yedek üye seçmek,

b- Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını

görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

c- Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya

değiştirerek kabul etmek,

d- Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek

kabul etmek,

e- Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip

verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

f- Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

g- Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek..

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

           

 Madde 10- Mütevelli Kurul Başkanlık Divanı seçimi, Toplantı Zamanı ile Toplantı ve Karar nisabı  aşağıdaki esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 

             a- Başkanlık Divanı seçimi;

 

              Mütevelli Kurul, üç yıl süre ile görev yapmak üzere üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerek Başkanlık Divanını oluşturur. Mütevelli Kurul Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da seçilmiş olur. Mütevelli Kurul Toplantıları Başkanlık Divanınca yönetilir. Başkan toplantılardan birine katılamadığı taktirde başkan yardımcısı Başkana vekaleten toplantıları yönetir. Toplantılarda Başkanlık Divanı,  sekreterya  ve oy sayım işlemlerini yapmak  üzere kendi içinden veya Yönetim Kurulu veya Vakıf çalışanları arasından iki kişiyi kurul üyelerinin oyuna sunarak görevlendirir.

 

             b-Mütevelli Kurul Toplantı Zamanı ile Toplantı ve Karar nisabı;

 

             Mütevelli Kurul, Başkanlık Divanı’nca yönetilen olağan, olağanüstü toplantılar yapar. Olağan toplantılar yılda bir defa olmak üzere her faaliyet dönemi başından yani Ocak ayından itibaren  Mart ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır. Mütevelli Kurul, Başkanlık Divanı ve  Yönetim Kurulunun  doğrudan veya Denetim Kurulunun gerekçeli Mütevelli Kurul toplantı çağrı tutanağı ile veya en az 5 Mütevelli Kurul Üyesinin yazılı olarak Mütevelli  Kurul Başkanlık Divanına  başvurusu üzerine olağan üstü de toplanır. Mütevelli Kurulu Başkanlık Divanı,  toplantı gerekçesinin önem ve aciliyetine göre müracaat tarihinden itibaren 30 veya en geç 60 takvim günü içinde  olağan üstü Mütevelli Kurul toplantısı yapması için Yönetim Kuruluna  talimat vererek,  toplantının yapılmasını  sağlar.

            Toplantıların tarihi, yeri ve  saati ile gündemi ve ilk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamazsa 2. toplantının 7 gün sonraki toplantı yeri,tarihi ve saati bilgilerini içeren yazı, en az on beş takvim günü önceden üyelere taahhütlü mektupla  duyurulur.

 

             Mütevelli Kurulun ilk toplantı yeter sayısı fiilen mevcut kurul üye sayısının,karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur.İlk toplantıda Mütevelli Kurulun salt  çoğunluğu hazır bulunmazsa, 7 gün sonra aynı yer ve  saatte aynı gündemle yapılacak ikinci toplantıda, katılanlarla toplanılır ve katılanların salt çoğunluğu ile  karar alınır.İkinci toplantı için şartlarda toplantıyı engelleyecek  önemli bir değişiklik yoksa  tekrar duyuru yapılması gerekmez.

 

              Mütevelli Kurul toplantılarına katılan üyelerin ad ve soyadlarının yer aldığı hazirun cetveli, katılanlara imzalatılarak, dosyasında muhafaza edilir.

 

             Olağan üstü yapılan toplantılarda, sadece toplantı gerekçesine dayanan gündem görüşülür, gündem dışı başka konulara ilişkin teklif ve öneri getirilemez.

 

             Mütevelli Kurul toplantılarında bir üye ancak bir üyeyi vekaleten  temsil edip oy kullanabilir.

 Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

              Mütevelli Kurul Toplantı görüşmeleri ve kararları Başkanlık Divanı ve görevlendirilenlerin imzaladığı bir tutanağa bağlanır. Tutanakta yer alan Kararlar toplantı bitiminde Mütevelli Kurul Karar Defterine yazılarak Başkanlık Divanınca imzalanır.Toplantı tutanakları ise bir dosyada muhafaza edilir.

 

YÖNETİM KURULU :

 

Madde 11- Yönetim Kurulunun oluşumu, Toplantı Zamanı ile toplantı ve karar nisabı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi aşağıdaki esaslara göre gerçekleşir;

 

             a-Yönetim Kurulunun oluşumu;

 

Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 2 üye ile birlikte 3  kişiden oluşur.

 

            Mütevelli Kurul Başkanı seçilen kişi, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığına da seçilmiş olur. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise, Mütevelli Kurulun kendi üyeleri içerisinden veya dışarıdan gösterilen adaylar arasından  üç yıl görev yapmak üzere  seçtiği 2 asil ve  1 yedek üyeden oluşur.

 

             Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda  bir  başkan yardımcısı, bir  üye seçerek, başkan dışındaki üyeler için  görev dağılımı yapar.

 

             b-Toplantı Zamanı ile toplantı ve karar nisabı, üyeliğin düşmesi;

 

             Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, işler gerektirdiği takdirde daha sık olarak

Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini Başkan Vekili sıfatıyla Başkan Yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulu kararları Noterce onanmış bir deftere yazılıp, toplantıda hazır bulunanlarca imzalanır.

 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt

çoğunluğu ile karar alır.Kararlara muhalefet eden üye muhalefet şerhini karar defterine yazdırabilir.

 

Makul mazereti olmaksızın art arda dört toplantıya katılmayan veya kanuni

sebeplerle üye olma hakkını yitirenlerin Yönetim Kurulu Üyeliği kendiliğinden sona erer.Bu durum Yönetim Kurulu Kararıyla tespit edilir. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği/üyelikleri için, birinci yedek üyeden başlayarak, sırasıyla yedek üye/üyeler göreve çağrılır. Yedek üyelikten gelen üye, geldiği üyenin kalan süresi kadar süreyle görev yapar. Unvanlı Yönetim Kurulu Üyeliği boşaldığında, Yönetim Kurulu yedeklerden gelen üyelerle tam sayısına ulaştıktan sonra, yapılacak seçimle boşalan unvanlı üyelik doldurulur.

 

Yönetim Kurulu, asil ve yedek üye sayısı toplamı iki kişiye düşünceye kadar normal

süresini seçim yapmadan tamamlayabilir.

 

Mütevelli Kurul ve Yönetim Kurulu Başkanlığının, herhangi bir nedenle her iki

görevinin de sona ermesi veya Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının 3 kişinin altına düşmesi halinde, Mütevelli Kurul Başkanlık Divanı, Mütevelli Kurul Başkanı ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimini içeren tek maddelik gündemle en geç 30 gün içerisinde olağan üstü toplantı yaparak, üç yıl görev yapmak üzere yeni üyeleri seçer. Bu durumda yapılan olağan üstü toplantı, içerisinde bulunulan çalışma döneminde yapılan olağan toplantı gibi değerlendirilerek, görev süresi hesabında eksik aylar dikkate alınmadan kalan süre üç yıl olarak kabul edilir.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

 Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Vakfın faaliyeti ve amaçları ile ilgili ve Vakfa ait diğer bütün işleri görüşerek karara bağlar ve bunların tatbikine nezaret eder.

                 

                    Yönetim Kurulunun  başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 

a-Yönetim Kurulu, Vakfı temsil ve ilzam eder,

 

                  b-Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için, gerek yasa ve gerek Vakıf senedi ile kendisine verilen görevler çerçevesinde girişimlerde bulunur,  yurtiçi ve yurt dışında benzeri vakıf veya diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üye olmaya, şubelerin, temsilciliklerin açılmasına, kapatılmasına, işletmeler ve ortaklıklar kurulmasına, kurulu olanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya ya Mütevelli Kuruldan yetki alarak doğrudan karar verir veya Mütevelli Kurulun kararını icra eder,

 

                   c-Vakfın amaçlarının, yönetiminin, malvarlığının, işletmelerinin, eğitim kurumlarının, şubelerinin gerektirdiği her türlü sarf ve giderleri yapar, yaptırır,

 

                    d-Mütevelli Kurulun  olağan ve olağan üstü toplantısı için gereken tüm hazırlıkları ve organizasyonları yaparak toplantının zamanında ve aksaksız yapılmasını sağlar,

 

                     e-Vakıf senedinde, ihtiyaç olduğu takdirde değişiklik tasarılarını hazırlayıp Mütevelli Kurulun onayını alır ve diğer gerekli işlemleri yürütür,

 

                     f-Vakfın sahip olduğu tüm mal varlığının en verimli bir biçimde kullanılması ve Vakfa gelir sağlanması ile ilgili her tür çalışmaları yapar, yaptırır,

 

                     g-Vakfın ve Vakfa bağlı iktisadi  işletmelerin, eğitim kurumlarının faaliyet raporlarını,  bilânçolarını, gelir-gider tablolarını, kar/zarar cetvellerini ve tahmini bütçesini hazırlar ve Mütevelli Kurulu’nun onayına sunar,

 

                     h- Vakfın amacında yer alan burs, ücretsiz kontenjan tahsisi, ödül ve benzeri faaliyetlerden, nitelikleri ve şartları belirlenecekler için yönetmelikler çıkarır ve uygular, gerekenleri Mütevelli Kurulun onayına sunduktan sonra uygular,

 

                     ı- Vakfın kuracağı eğitim kurumları,iktisadi işletme,şube ve benzeri kuruluşların çalışma esas ve usullerini belirleyecek yönetmelikler çıkarır ve uygular,gerekli görülenleri Mütevelli Kurulun onayına sunar,

 

                      i-Vakfın ve bağlı kuruluşların idari teşkilatlanma ve ihtiyaçlarına göre istihdam edileceklerin işe alınmaları, unvanlarının belirlenmesi, ücretleri, çalışma düzeni ve iş ilişkilerinin sona erdirilmesi gibi ilke ve esasları belirleyecek yönetmelikler hazırlar ve uygular,

 

                      j-Vakfın amaç ve faaliyetleri için gayrimenkul inşasını, alımını, satımını, rehnini veya ipoteğini ve hazine, belediyeler, vakıflar, bilumum kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, arsa, veya bina  tahsisinin  kabul ve tesisini , ve bütün gayrimenkuller üzerinde diğer ayni hakların kurulması işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır,

 

                      k-Vakfın leh  veya aleyhinde  açılacak davaları takip, Vakfın kuracağı iktisadi işletme, eğitim kurumları, kursları ve benzeri tüm işlerde kamu ve özel kurum - kuruluşları ile tüm ilgili mercilerde Yönetim Kurulu adına hareket edecek ve işlemler yapacak kişi veya kişileri yetkilendirir veya öngördüğü sınırlar dahilinde vekalet verir.

 

                      Öz olarak Yönetim Kurulu, yukarda sayılan görevlerinin yanı sıra  Vakıf senedi  diğer  maddelerinde ve tüm ilgili mevzuatta belirtilen görev ve yetkilerini, Türk Medeni Kanunun 48 ve 49 ‘ncu maddeleri hükümleri ile  50’nci Maddesinde tanımlanan yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde her türlü tasarrufu yapar veya yaptırır.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

 

 Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, Vakfın yönetiminde basiretli bir idare tarzı ortaya koyarak, amacın gerçekleşmesinde üstün bir gayret gösterir.

 

                   Yönetim Kurulu, kendisinin ve Mütevelli Kurulun kararlarını, diğer tüm belgeleri muntazam bir dosyalama sistemi içerisinde muhafaza etmekten sorumludur.

     

Denetim Kurulunun  çalışmalarında her tür kolaylığı sağlayacak tedbirleri alır.

                   

Vakfı temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Vakfı temsil ve ilzam edecek konularda atılacak imzalardan biri Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda kendisine vekalet eden Başkan Yardımcısına , diğeri Başkan  Yardımcısı dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinden her hangi birine ait olmak üzere Vakıf en az iki imza ile temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu temsil ve ilzam konusunda imza yetkisini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapabilir.

 

DENETİM KURULU :

 

MADDE  14 – Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun  yürüttüğü iş ve işlemlerini denetleyerek, mevzuata ve Vakfın amaçları doğrultusunda hareket edilip edilmediğini, Vakıf Mütevelli Kuruluna rapor etmek ve bilgi vermek için kurulmuş olan bir organdır.

 

                     Denetim Kurulu, Mütevelli Kurulun kendi üyeleri arasından veya dışardan seçeceği  3 asil  ve 1 yedek üyeden oluşur. Kurulun görev süresi 3 (üç) yıldır.

 

                     Denetim Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmeyeceği , verilecek ise miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir. Ücret, aktif görev yapan asil üyelere verilebilir, yedek üyeler ücret alamazlar.

 

                   Denetim Kurulu, yürürlükteki mevzuata uygun olarak tüm faaliyetler ve gelir giderlerin usul ve kararlara uygunluğunu denetleyip, Mütevelli Kuruluna rapor eder. Periyodik olarak Vakıf hesaplarını inceleyebilir. Gerekli gördüğü uyarıları Yönetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu senelik raporunu olağan Mütevelli  Kurulu toplantısından önce Mütevelli Kurulun bilgisine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletir. İstisnai durumlarda Denetim Kurulu, yaptığı denetim sonucunda Vakfı maddi ve manevi açıdan önemli derecede etkileyecek hususları tespit ettiği takdirde, bu durumu bir tutanağa bağlayarak teklifi ile birlikte, olayın niteliğine göre imza karşılığı ya doğrudan Mütevelli Kurulu Divan Başkanlığına ya da Yönetim Kurulu Başkanlığına iletir, gerektiği takdirde olağan üstü Mütevelli Kurul Toplantı çağrısı da yapabilir.

 

                       Denetim Kurulu ,Vakfın mali çalışma dönemi olan 1 Ocak - 31 Aralık tarihi itibariyle denetim yapar ve rapor düzenler.Ancak, gerek gördüğü takdirde her zaman denetim yaparak, raporunu ilgili kurula iletebilir.

 

 

 

 

VAKIF MÜDÜRÜ:

 

Madde 15- Müdür, Vakıf personelinin amiri ve Yönetim Kurulunun aldığı kararların

uygulayıcısıdır. Vakfın bütün teşkilat ve kuruluşları ile personel müdürün yönetimi altında olup, ona karşı sorumludur.

 

Her çeşit personel alınması, işten çıkarılması ve cezalandırılması müdürün

teklifi ile Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Müdür oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına davet edilebilir.

 

Vakıf müdürüne ödenecek ücret, vakfın mali imkanları göz önünde

bulundurularak Yönetim Kurulunca tespit olunur.

 

Gerek müdür gerekse ona bağlı diğer personelin atama ve çalıştırılmasında

Vakfın hayra matuf bir kurum olduğu göz önünde bulundurularak, tasarruflu bir şekilde hareket edilir. Vakfın idari masrafları, Yönetim Kurulunun tespit edeceği usul dahilinde ve kabul edeceği ödenekler doğrultusunda bütçeye uygun olarak daima tasarruf dikkate alınarak yapılır.

 

HUZUR HAKKI:

 

Madde 16- Kamu görevlisi olmayan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. Ancak, vakıf  organlarında görev alacak kamu görevlilerine, bu aldıkları görevler nedeniyle, meri yasalar izin vermediği sürece huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

 

Madde 17- Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmaması durumunda,  Türk Medeni Kanunu ile yürürlükte olan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

 

 

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

 

Madde 18- Vakfın mali çalışma dönemi 01 Ocak - 31 Aralık tarihlerini kapsar.

 

               Yönetim Kurulu, Vakfın ve bağlı tüm birimlerin mali çalışma dönemine ait faaliyet raporunu, mali tablolarını ve müteakip çalışma dönemine ait tahmini bütçeyi hazırlayarak, Mütevelli Kurulun olağan toplantısında onayına sunar.

                Yönetim Kurulu, gerektiğinde müteakip çalışma dönemine ait tahmini bütçeyi görüşmek üzere içinde bulunulan çalışma dönemi Kasım-Aralık ayı içerisinde Mütevelli Kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 19- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, temettü, faiz, gelir payı ve benzeri diğer gelirler,

 

 • Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı olmayan, şartlı yada şartsız bağışlar ve haklar, (Yönetim Kurulu uygun görmediği bağış ve hakları kabul etmeme ve uygun gördüğü hak ve bağışı da Vakfın yararına en uygun bir biçimde kabul etmeye yetkilidir)

 

 • Vakfın organize edeceği gezi, gösteri, kermes, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler ile yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri tüm yayınlardan elde edeceği gelirler,

 

 • Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek doğrultusunda eğitim kurumları, öğrenci yurtları, özel özel eğitim okul ve kursları ve benzeri her derecede öğretim kurumları ile amacı doğrultusunda veya salt gelir elde etmek için kuracağı iktisadi işletme veya işletmelerden elde edeceği gelirler,

 

 • Ve diğer gelirlerden oluşur.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

 

Madde 20-

 • Vakfın yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az (2/3)üçte ikisi vakıf amaçlarına harcanır. Diğer (1/3) üçte biri ise, vakfın idamesi ile yönetim giderlerine harcanır.

 

 • Bir faaliyet döneminde elde edilen gelirin üçte ikisinin, zorunlu sebeplerle amaç doğrultusunda harcanamaması halinde harcanamayan kısım müteakip faaliyet dönemine aktarılarak, o dönem içerisinde amaç doğrultusunda harcanır.

 

 • Vakfın amacına yönelik yıllara sari belli proje/projelerinin gerçekleştirilmesi için ilgili mercilerden izin alınmak kaydıyla, bu proje/ projeler için bir fon oluşturulur. Bu fonda toplanan gelirler yürürlükte olan mevzuatın öngördüğü sürelerle ertesi yıla aktarılması durumunda, projenin/projelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili yılında harcaması yapılacağından, aktarıldığı yıl harcanma zorunluluğu yoktur.

 

 • Vakfın mal varlığı ve gelirleri, Vakfın amacı ve amacını gerçekleştirmeye matuf faaliyetleri dışında harcanamaz, bağışçıları ve yönetim organların da görev alan kişiler yararına kullandırılamaz.

 

YEDEK AKÇE:             

 

Madde 21-Vakfın yıllık brüt gelirlerinden %3’ü yedek akçe olarak ayrılır. Yıllık Vakıf gelirleri, yönetim giderlerini karşılayamayacak durumda olursa, gereken harcama Yönetim Kurulu kararı ile yedek akçe hesabından yapılabilir.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

 

Madde 22- Vakıf Senedinde, günün gelişen şartlarına uymayan ve uygulanması imkansız hale gelen veya yönetmede zorluğa düşülen haller ile Vakfın daha fonksiyonel olmasını gerektiren durum ortaya çıktığı takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Kurulun onayı ile Vakıf Senedi değişikliğine gidilebilir.

 

Vakıf Senedi, Mütevelli Kurulu üyelerinin birinci toplantıda aranan toplantı ve

karar nisabı olan salt çoğunluk veya ikinci toplantıda katılanların 2/3 oranındaki çoğunluk kararı ve mahkeme kararı ile değiştirilebilir.

 

Vakıf Senedi değişikliği tasarısının gerekçesi ile birlikte, konunun görüşüleceği

toplantıdan en az on beş gün önce Mütevelli Kurul üyelerine imza karşılığı elden teslim edilmesi veya taahhütlü postayla gönderilmesi şarttır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ:

 

Madde 23- Vakfın amacını gerçekleştirmesi gayri mümkün hale geldiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi ve  Mütevelli Kurulun kararı ile tasfiye kararı alınabilir. Mütevelli Kurulun  tasfiye kararını  ve gerekli yasal işlemleri Yönetim Kurulu yürütür.

           

                      Vakfın bu şekilde tasfiye edilmesi durumunda mevcut mal varlığı, aynı amaca yada amacına uygun  faaliyet gösteren vakıf ya da vakıflara devredilir.

 

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

                     Vakıf  Mütevelli Kurulu kararıyla  feshedildiği  takdirde, o tarihteki Yönetim Kurulu veya Mütevelli Kurulun belirleyeceği başka kişilerden oluşturulan kurul, ilgili mercilerin onayını alarak “Tasfiye Kurulu” sıfatıyla  tasfiye işlemini gerçekleştirir.

 

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ:

 

 Madde 24 -)  Vakfın kurucu üyelerinin isimleri aşağıdadır.

           Ad Soyad                           

 

 • Hatice Eren Baş
 • Su Zeynep Süer
 • Osman Kuray  
 • Kazım Murat Kuray
 • Halit Ziya Örsel
 • Güzin Örsel
 • Ahmet Çevik
 • Zeki Ayman                        

             

 GEÇİCİ HÜKÜMLER:

 

GEÇİCİ MADDE : 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 • Hatice Eren Baş (Başkan)
 • Su Zeynep Süer (Başkan Yardımcısı)
 • Halit Ziya Örsel (Üye)

.
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

 

 

                  GEÇİCİ MADDE : 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere  51130183316 T.C. Kimlik Numaralı Hatice Eren Baş ve 19598257994 T.C. Kimlik Numaralı Av. Osman Kuray yetkili kılınmıştır.